Deklaracja członkowska ArtCrafter

Rodzaje członkostwa w ArtCrafter

Deklaracja członkowska do pobrania na dole strony.

Członkowie ArtCrafter dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
4) członków założycieli.

Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania w kraju lub poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która była członkiem wspierającym przez okres co najmniej 2 lat, z wyłączeniem osób prawnych i małoletnich poniżej 16 roku życia.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością ArtCrafter.org i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem wspierającym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia, członek wspierający, na jego pisemny wniosek, może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz ArtCrafter.org wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez ArtCrafter.org zadań.
5. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji, o której mowa w ust.1.
6. Prezes Zarządu działający jednoosobowo może podjąć uchwałę nadającą członkostwo osobie fizycznej, na jej pisemny wniosek, na zasadach członka wspierającego. (§38)

Prawa członków ArtCrafter

Każdy członek ArtCrafter.org ma prawo:

1) nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować ArtCrafter.org w konkursach, zawodach, imprezach targowych i podobnych, oraz innych imprezach masowych,
2) korzystać ze sprzętu, urządzeń i oprogramowania ArtCrafter.org na zasadach określonych przez Zarząd,
3) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza ArtCrafter.org.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz ArtCrafter.org,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności ArtCrafter.org,
4) korzystać z pomocy i zaplecza ArtCrafter.org w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach ArtCrafter.org z prawem głosu.

Jak zostać Członkiem ArtCrafter

Jak wynika z powyższych zapisów, żeby zostać członkiem zwyczajnym ArtCrafter wymaga się spełnienia łącznie dwóch warunków:
1. należy zostać członkiem wspierającym (wypełniona deklaracja członkowska ArtCrafter to kolejny krok) –
2. zdobyć pozytywną (pisemną) opinię dwóch członków zwyczajnych i zostać przyjętym uchwałą Zarządu.
Każdy członek Artcrafter (wspierający i zwyczajny) może korzystać ze wszystkich możliwości, korzyści i przywilejów jakie daje członkostwo w ArtCrafter.
Deklaracja członkowska ArtCrafter jest do pobrania tutaj >>> (wymagane podanie danych kontaktowych)