Cele

ArtCrafter.org jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób, które stawiają sobie za
cel działanie na rzecz;
1. Wspierania rozwoju współczesnej architektury budowli, wnętrz, krajobrazu i
designu przedmiotów, w tym szczególnie wzornictwa przemysłowego, oraz promocji na
rzecz inicjowania działalności młodych twórców, oraz projektantów, stylistów, designerów
i architektów.
2. Wspierania sztuki, malarstwa, rzeźby, rękodzielnictwa, wytwórczości
artystycznej, użytkowej, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologi
tworzenia kształtu, obrazu, przekazu multimedialnego oraz dostępnych technik obróbki
materiałów.
3. Wspierania inicjatyw twórców, projektantów, stylistów, designerów, architektów
w zakresie promowania ich twórczości, wynalazczości, prototypownia jak również pomoc
we wdrożeniu i rozwinięciu produkcji.
4. Upowszechniania wykorzystania nowoczesnego oprogramowania, jak również
jego tworzenia, w szczególności do projektowania budowli, krajobrazu i przedmiotów
użytkowych, oraz do tworzenia kształtu, obrazu, prototypownia i sterowania maszynami.
5. Wsparcia w uzyskaniu patentu, zastrzeżenia wzoru oraz pomoc w uzyskaniu
ochrony prawnej innowacji, wzorów, wynalazków i twórczości intelektualnej i praw
pokrewnych, przed powołanymi do tego instytucja- mi i sądami w Polsce i za granicą.
6. Kreowania pozytywnego wizerunku młodych twórców, projektantów, stylistów,
designerów i architektów.
7. Rozwoju i kontynuowania przez członków ArtCrafter.org uzdolnień projektowych,
designerskich, artystycznych oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką.
8. Aktywnego działania w zakresie wymiany informacji o nowoczesnych
technologiach, programach komputerowych, modelach wirtualnych, katalogach
przedmiotów użytkowych wykorzystywanych przez projektantów, stylistów, designerów i
architektów.
9. Poznania, dokumentacji i propagowania różnorodności architektonicznej.
10. Wyrabiania i utrwalania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży,
pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia
obranych celów ArtCrafter.org.
11. Upowszechniania kultury i sztuki, rozwoju sztuki użytkowej, w tym architektury
(budowli, wnętrz, krajobrazu) i wzornictwa przemysłowego, wchodzących w zakres
zainteresowania ArtCrafter.org.
12. Upowszechniania aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, szczególnie
poprzez uczestnictwo w wystawach, konferencjach, seminariach, targach i szkoleniach .
13. Prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie
wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Prowadzenia i utrzymania ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych w tym
również uczelni wyższych, pro- wadzących edukację w obszarach zbieżnych z celami
ArtCrafter.org.
15. Poznawania i propagowania osiągnięć techniki na możliwie szerokim
horyzoncie wyznaczonym projektowaniem, designem i wytwarzaniem przedmiotów
użytkowych.
16. Kreowanie płaszczyzny współpracy podmiotów mających zbieżne cele z celami
ArtCrafter.org.
17. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
18. Ochrony środowiska naturalnego człowieka.