Statut

Statut stowarzyszenia ArtCrafterORG

Statut stowarzyszenia ArtCrafterORG można również pobrać f formacie PDF na dole strony.
Kraków 18 kwiecień 2017
tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2017

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.
1. Stowarzyszenie Młodych Twórców, oraz Projektantów, Stylistów, Designerów i Architektów – ArtCrafter.org, zwane dalej ArtCrafter.org, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 210), oraz niniejszego statutu.
2. Uchylono.
3. ArtCrafter.org podejmując działania wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich przestrzega regulacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.)
§ 2. ArtCrfter.org posiada osobowość prawną.
§ 3. ArtCrafter.org zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4. Siedzibą ArtCrafter.org jest miasto Kraków.
§ 5. ArtCrafter.org nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 6.
1. Terenem działania ArtCrafter.org jest obszar Polski.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów ArtCrafter.org może prowadzić działalność również poza granicami Polski.
§ 7.
1. ArtCrafter.org posiada sztandar i flagę, oraz używa własnych pieczęci i odznak organizacyjnych.
2. Wzory sztandaru, pieczęci i odznak organizacyjnych określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.
3. Zarząd w odrębnych przepisach określi zasady posługiwania się sztandarem, pieczęciami i odznakami, w szczególności zasady nadawania, pozbawiania oraz sposób przechowywania.
§ 8.
1. Godłem ArtCrafter.org jest stylizowany rysunek przyborów kreślarskich.
2. Flaga ArtCrafter.org jest w kolorze zielono, niebiesko, czerwono, żółtym. W jej środkowej części umieszczone jest godło stylizowanego rysunku przyborów kreślarskich.
3. Flaga ArtCrafter.org może być używana z napisem ArtCrafter.org lub bez napisu.
4. Wzór godła i flagi ArtCrafter.org określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.
5. Zarząd w odrębnych przepisach określi zasady posługiwania się godłem i flagą w szczególności zasady wywieszania, ozdabiania oraz sposób eksponowania.
§ 9. Godło i flaga ArtCrafter.org w ustalonym wzorze są właściwe tylko dla ArtCrafter.org.
§ 10. Członkowie wspierający mogą używać godła i flagi ArtCrafter.org za zgodą i na zasadach określonych odrębnymi przepisy wydanymi przez Zarząd.
§ 11.
1. ArtCrafter.org może ustanowić odznaki, wyróżnienia, tytuły i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi dyplomami i nagrodami, w tym pieniężnymi, osobom zycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez ArtCrafter.org lub dla samego ArtCrafter.org.
2. Rodzaje odznak, wyróżnień, tytułów i medali honorowych wraz z zasadami ich przyznawania i pozbawiania, sposobem posługiwania się nimi określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.
§ 12.
1. ArtCrafter.org współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Przynależność ArtCrafter.org do organizacji międzynarodowych dozwolona jest tylko jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 13. Wykładania przepisów niniejszego statutu należy wyłącznie do właściwości Zarządu ArtCrafter.org.
§ 14.
1. ArtCrafter.org opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw ArtCrafter.org może zatrudniać pracowników.
3. Pracownicy ArtCrafter.org, nie będący jego członkami, nie korzystają z uprawnień statutowych.

Rozdział II. Cele i formy działania.

§ 15.
ArtCrafter.org jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób, które stawiają sobie za cel działanie na rzecz;
1. Wspierania rozwoju współczesnej architektury budowli, wnętrz, krajobrazu i designu przedmiotów, w tym szczególnie wzornictwa przemysłowego, oraz promocji na rzecz inicjowania działalności młodych twórców, oraz projektantów, stylistów, designerów i architektów.
2. Wspierania sztuki, malarstwa, rzeźby, rękodzielnictwa, wytwórczości artystycznej, użytkowej, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologi tworzenia kształtu, obrazu, przekazu multimedialnego oraz dostępnych technik obróbki materiałów.
3. Wspierania inicjatyw twórców, projektantów, stylistów, designerów, architektów w zakresie promowania ich twórczości, wynalazczości, prototypownia jak również pomoc we wdrożeniu i rozwinięciu produkcji.
4. Upowszechniania wykorzystania nowoczesnego oprogramowania, jak również jego tworzenia, w szczególności do projektowania budowli, krajobrazu i przedmiotów użytkowych, oraz do tworzenia kształtu, obrazu, prototypownia i sterowania maszynami.
5. Wsparcia w uzyskaniu patentu, zastrzeżenia wzoru oraz pomoc w uzyskaniu ochrony prawnej innowacji, wzorów, wynalazków i twórczości intelektualnej i praw pokrewnych, przed powołanymi do tego instytucjami i sądami w Polsce i za granicą.
6. Kreowania pozytywnego wizerunku młodych twórców, projektantów, stylistów, designerów i architektów.
7. Rozwoju i kontynuowania przez członków ArtCrafter.org uzdolnień projektowych, designerskich, artystycznych oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką.
8. Aktywnego działania w zakresie wymiany informacji o nowoczesnych technologiach, programach komputerowych, modelach wirtualnych, katalogach przedmiotów użytkowych wykorzystywanych przez projektantów, stylistów, designerów i architektów.
9. Poznania, dokumentacji i propagowania różnorodności architektonicznej.
10. Wyrabiania i utrwalania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia obranych celów ArtCrafter.org.
11. Upowszechniania kultury i sztuki, rozwoju sztuki użytkowej, w tym architektury (budowli, wnętrz, krajobrazu) i wzornictwa przemysłowego, wchodzących w zakres zainteresowania ArtCrafter.org.
12. Upowszechniania aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, szczególnie poprzez uczestnictwo w wystawach, konferencjach, seminariach, targach i szkoleniach .
13. Prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Prowadzenia i utrzymania ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych w tym również uczelni wyższych, prowadzących edukację w obszarach zbieżnych z celami ArtCrafter.org.
15. Poznawania i propagowania osiągnięć techniki na możliwie szerokim horyzoncie wyznaczonym projektowaniem, designem i wytwarzaniem przedmiotów użytkowych.
16. Kreowanie płaszczyzny współpracy podmiotów mających zbieżne cele z celami ArtCrafter.org.
17. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
18. Ochrony środowiska naturalnego człowieka.
§ 16.  Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz członków ArtCrafter.org.
§ 17. ArtCrafter.org swoje cele realizuje w szczególności poprzez:
1. Organizację i utrzymanie stron internetowych, będących płaszczyzną wymiany informacji i zasobów w zakresie zbieżnym z celami statutowymi ArtCrafter.org.
2. Katalogowanie i udostępnianie zbiorów plików, modeli 3d, wykazów przedmiotów i innych wykorzystywanych w pracy twórców, projektantów, stylistów, designerów i architektów.
3. Organizację i prowadzenie miejsc spotkań twórców, projektantów, stylistów, designerów i architektów, oraz osób wspierających idee ArtCrafter.org.
4.Organizację kół zainteresowań, świetlic tematycznych, w których poprzez wychowawcze oddziaływanie na uczestników zajęć rozwijane będą ich zainteresowania i postawy społecznie pożądane, w szczególności zbieżne z przyjętymi celami ArtCrafter.org.
5. Organizowanie odczytów, konferencji, seminariów i sympozjów związanych z celami ArtCrafter.org.
6. Organizowanie wystaw, prelekcji, odczytów, paneli dyskusyjnych tematycznie związanych z celami ArtCrafter.org.
7. Pilotowanie programów działania w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby rozwój inicjatyw twórców, projektantów, stylistów, designerów i architektów. (start up)
8. Organizacja targów, kiermaszy i innych imprez mających na celu promocję twórczości i wytwórczości twórców, projektantów, stylistów, designerów, architektów, oraz podmiotów związanych z ich działalnością.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, z tym z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających prowadzenie takiej działalności na odległość.
10. Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania ArtCrafter.org.
11. Oddziaływanie wychowawcze na swych członków i uczestników imprez, organizowanych przez ArtCrafter.org.
12. Tworzenie stałych lub przejściowych punktów konsultacyjnych dla ludności w zakresie celów statutowych ArtCrafter.org.
13. Kształtowanie przez członków ArtCrafter.org poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne Ziemi w trakcie ich prac twórczych i projektowych.
14. Sprzątanie, odnawianie, remontowanie i utrzymywanie obiektów o szczególnej wartości architektonicznej, oraz kolekcjonowanie i udostępnianie publiczne przedmiotów o wartości projektowej lub mającymi inną szczególną wartość z punktu widzenia celów obranych przez ArtCrafter.org.
15.Popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego.
16. Wypożyczalnię sprzętu, maszyn, urządzeń i oprogramowania używanego w trakcie prac twórczych lub wytwórczych twórców, projektantów, stylistów, designerów, architektów.
17. Reklamę obszaru działania ArtCrafter.org zarówno w mediach, Internecie jak i poprzez bezpośrednią reklamę zewnętrzną.
18. Pozyskiwanie funduszy na rozwój infrastruktury technicznej i informatycznej wykorzystywanej w trakcie prac twórczych, badawczych i wytwórczych twórców, projektantów, stylistów, designerów, architektów.
19. Promocję rozwiązań technologicznych wspomagających projektowanie i wytwarzanie przedmiotów.
20. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez o charakterze sportowym, współzawodnictwa.
21. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez masowych.
22. Organizowanie konkursów na najlepsze przedstawienie, ukazanie, dokumentację celów ArtCrafter.org i jego działalności.
23. Nadawanie odznak, wyróżnień i dyplomów ustanowionych przez ArtCrafter.org.
24. Działanie na rzecz pozyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia (m. in. fundusze pomocowe krajowe i UE).
25. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w trakcie którego poprzez wychowawcze oddziaływanie na uczestników ugruntowywane będą postawy społecznie pożądane, w szczególności zbieżne z przyjętymi celami ArtCrafter.org.
26. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego upowszechniania technik i technologi projektowania i wytwórstwa przedmiotów użytkowych.
27. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla, w tym szkół wyższych.
28. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
29. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, szczególnie pozostających w sferze zainteresowania ArtCrafter.org.
30. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami ArtCrafter.org.
31. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i aktywizacją działań na rzecz upowszechniania celów, którymi zainteresowane jest ArtCrafter.org.
32. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
33. Współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania ArtCrafter.org.
34. Współdziałanie z resortami: edukacji, kultury i sztuki, ochrony środowiska, oraz z kuratoriami oświaty oraz organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych,
35. Występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym przed urzędami patentowymi.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 18.
Członkostwo w ArtCrafter.org jest dobrowolne. Nabywa się je na podstawie pisemnej deklaracji, z dniem podjęcia uchwały przez właściwą władzę statutową.
Członkowie ArtCrafter.org dzielą się na:
§ 19.
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
4) członków założycieli.
§ 20.
1. Członkami ArtCrafter.org mogą być osoby zyczne i prawne. Osoba prawna działa w ArtCrafter.org przez swojego przedstawiciela.
2. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do ArtCrafter.org na zasadach członka zwyczajnego z ograniczeniami wynikłymi z niniejszego statutu.
3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do ArtCrafter.org na zasadach członka wspierającego z ograniczeniami wynikłymi z niniejszego statutu.
4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym ArtCrafter.org.
§ 21.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba zyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania w kraju lub poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która była członkiem wspierającym przez okres co najmniej 2 lat, z wyłączeniem osób prawnych i małoletnich poniżej 16 roku życia.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 22.
Każdy członek ArtCrafter.org ma prawo:
1) nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować ArtCrafter.org w konkursach, zawodach, imprezach targowych i podobnych, oraz innych imprezach masowych,
2) korzystać ze sprzętu, urządzeń i oprogramowania ArtCrafter.org na zasadach określonych przez Zarząd,
3) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza ArtCrafter.org.
Każdy członek ArtCrafter.org ma obowiązek:
1) godnie reprezentować ArtCrafter.org oraz dbać o prestiż i wizerunek Stowarzyszenia ArtCrafter.org,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ArtCrafter.org,
3) brać czynny udział w pracy ArtCrafter.org,
4) opłacać regularnie składkę członkowską i inne świadczenia obowiązujące w ArtCrafter.org,
5) propagować cele i zadania ArtCrafter.org.
§ 23.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz ArtCrafter.org,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności ArtCrafter.org,
4) korzystać z pomocy i zaplecza ArtCrafter.org w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach ArtCrafter.org z prawem głosu.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz ArtCrafter.org,
2) regularnego opłacania składek na rzecz ArtCrafter.org,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych ArtCrafter.org,
4) dbania o dobre imię i mienie ArtCrafter.org.
§ 24.
1. Członkiem wspierającym może być osoba zyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością ArtCrafter.org i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc nansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem wspierającym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia, członek wspierający, na jego pisemny wniosek, może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz ArtCrafter.org wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez ArtCrafter.org zadań.
5. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji, o której mowa w ust.1.
§ 25.
1. Członkiem honorowym ArtCrafter.org może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych ArtCrafter.org.
2.Godność członka honorowego nadaje Zarząd ArtCrafter.org na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
3. Zarząd ArtCrafter.org pozbawia tytułu członka honorowego.
4. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach ArtCrafter.org, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 26.
1. Członkiem założycielskim ArtCrafter.org jest osoba biorąca udział w spotkaniu założycielskim ArtCrafter.org.
2. Członek założycielski jest członkiem zwyczajnym.
3. Członek założycielski zwolniony jest do końca 2027 roku z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członek założycielski korzysta z prawa posługiwania się tytułem „Założyciel ArtCrafter.org”.
5. Szczegółowe zasady posługiwania się tytułem „Założyciel ArtCrafter.org ” określą odrębne przepisy wydane przez Zarząd.
§ 27.
1. Członkostwo w ArtCrafter.org ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ArtCrafter.org, z momentem zgłoszenia rezygnacji na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec ArtCrafter.org,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 (sześciu) miesięcy lub innych świadczeń po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania,
4) uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
5) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ArtCrafter.org lub działania na szkodę ArtCrafter.org.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Stosuje się § 34 ust. 4.
3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały.
§ 28.
1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz ArtCrafter.org, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę ArtCrafter.org, stanowi przewinienia członkowskie.
2. Wobec osób popełniających przewinienia członkowskie, Zarząd ArtCrafter.org może stosować następujące kary organizacyjne:
1)  upomnienie,
2)  naganę,
3)  zawieszenie w prawach członka na określony czas,
4)  zakaz pełnienia funkcji we władzach ArtCrafter.org na czas określony,
5)  pozbawienie członkostwa, jako środek ostateczny, w przypadkach:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
b) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
c) działania na szkodę ArtCrafter.org.
3. Członkom ArtCrafter.org, wobec których zastosowano karę organizacyjną, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni, licząc od daty ich powiadomienia. Stosuje się § 34 ust. 4.
4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
5. Kary zastosowane przez władze ArtCrafter.org, do których zwrócono się z odwołaniem, są ostateczne.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 29.
Władzami ArtCra er.org są:
1) Walne Zebranie Członków ArtCrafter.org , zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd ArtCrafter.org, zwany dalej „Zarządem”,
2a) Prezes Zarządu,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 30.
1. Wybory do władz ArtCrafter.org odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wyboru do władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród pełnoletnich członków zwyczajnych.
3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia co najmniej 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 50 ust. 3.
§ 31. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków ArtCrafter.org, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 32. Uchylono.
§ 33.Uchwały i decyzje władz ArtCrafter.org niezgodne z prawem lub Statutem ArtCrafter.org, są nieważne.

Walne Zebranie Członków

§ 34.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ArtCrafter.org.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dziesięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Za dowód doręczenia pisma pocztą elektroniczną przyjmuje się potwierdzenie transmisji danych.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla głosowania tajnego), w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 30 ust. 3).
9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków ArtCrafter.org. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 35. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania ArtCrafter.org,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ArtCrafter.org i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie tytułu członka honorowego ArtCrafter.org,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd ArtCrafter.org

§ 36.
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.
2. Członek Zarządu może pełnić nie więcej niż dwie funkcje w Zarządzie.
2a. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu trwa 10 lat.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a także przez 1/3 członków Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada Komisja Rewizyjna.
7. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
1) ustania członkostwa w ArtCrafter.org;
2) złożenia pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez Walne Zebranie.
§ 37.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności ArtCrafter.org zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zgromadzeniem.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu ArtCrafter.org uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem § 39 ust.1 i ust.1a niniejszego statutu.
3. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności ArtCrafter.org zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności ArtCrafter.org i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem ArtCrafter.org,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników ArtCrafter.org,
5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej przedmiocie z uwzględnieniem treści § 37 ust.3 pkt 16 lit. a, oraz regulacji prawnych dotyczących organizacji pożytku publicznego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych, nabywania praw i reprezentowania ArtCrafter.org,
8) zwoływanie Walnego Zebrania,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności ArtCrafter.org,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
12) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
13) reprezentowanie ArtCrafter.org na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
15) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat.
16) Zmiany statu w zakresie;
a) podjęcia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że cały dochód będzie przeznaczony na działalność statutową ArtCrafter.org,
b) symboli używanych jako godło ArtCrafter.org,
c) wyglądu i barwy agi ArtCrafter.org.
15) Tworzenie i znoszenie regulaminów określających rodzaje odznak, wyróżnień, tytułów i medali honorowych wraz z zasadami ich przyznawania i sposobem posługiwania się nimi.

Prezes Zarządu

§ 38.
1. Prezes Zarządu działający jednoosobowo może;
1) podjąć uchwałę nadającą członkostwo osobie zycznej, na jej pisemny wniosek, na zasadach członka wspierającego,
2) dokonywać czynności zwykłego zarządu związanych z działalnością ArtCrafter.org,
3) uchylono,
4) uchylono,
5) zwalniać małoletnich członków wspierających z obowiązku opłacania składek członkowskich do czasu uzyskania przez nich pełnoletności.
2. Prezes Zarządu informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu o podjętych jednoosobowo uchwałach.
3. Każdy czyj interes prawny został naruszony może zaskarżyć uchwałę Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia jej ogłoszenia do pełnego składu Zarządu.
1) Złożenie skargi na czynność Prezesa Zarządu nie wstrzymuje wykonania uchwały Prezesa Zarządu. 2) Zarząd rozpatruje skargę na najbliższym posiedzeniu.
3) Uchwała Zarządu rozstrzygająca skargę jest ostateczna.
§ 39.
1. Prezes Zarządu samodzielnie reprezentuje ArtCrafter.org wobec sądów powszechnych, organów władz administracji rządowej i samorządowej oraz innych osób prawnych, osób zycznych i instytucji publicznych.
1) Prezes Zarządu może ustanowić pełnomocnika reprezentującego ArtCrafter.org na zasadach ogólnych.
2) Prezes Zarządu może ustanowić pełnomocnika reprezentującego ArtCrafter.org spośród członków Zarządu, za jego pisemną zgodą.
1a. Prezes Zarządu może zaciągać zobowiązania i przenosić prawa majątkowe w wysokości nie wyższej niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.”
2. Prezes Zarządu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu ArtCrafter.org, a w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy kierownikiem jednostki (pracodawcą).
3. W razie zwolnienie się stanowiska Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji władz, obowiązki te, do czasu ponownego wyboru Prezesa, pełni wiceprezes Zarządu do czasu wyboru nowego Prezesa.
4. W razie usprawiedliwionej nieobecności Prezesa Zarządu, pracami Zarządu kieruje upoważniony przez niego członek Zarządu.
§ 40. Zarząd może uchwalić swój regulamin.
§ 41.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro ArtCrafter.org i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 42.
1. Komisja Rewizyjna jest organem ArtCrafter.org powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2a. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w żadnym innym organie Stowarzyszenia (za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), którego działalność jest przedmiotem kontroli.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej ArtCrafter.org trwa 10 lat.
4. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
1) ustania członkostwa w ArtCrafter.org,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin.
§ 43.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. obowiązek nadzoru nad organami ArtCrafter.org w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
1) nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
2) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze, lub pracownicy ArtCrafter.org oraz osoby im bliskie.
2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności ArtCrafter.org
3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu;
5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
6. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz ArtCrafter.org wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
7. Prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
8. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
9. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
10. Prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
§ 44. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1⁄2 członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 45.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka  finansowa.

§ 46.
1. Źródłami powstania majątku ArtCrafter.org są:
1) składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z o arności publiczne,
prywatnej, zbiórki
2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
3) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu ArtCrafter.org,
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
2. Cały dochód ArtCrafter.org przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ArtCrafter.org w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku ArtCrafter.org na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku ArtCrafter.org na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ArtCrafter.org, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 47.
1. Darczyńca, przekazując ArtCrafter.org środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności ArtCrafter.org. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku ArtCrafter.org zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
2. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, ArtCrafter.org może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W przypadku powołania ArtCrafter.org do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz ArtCrafter.org darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w pieniądzu wartości równej co najmniej 100.000 (sto tysięcy) euro, o ile wyrażą stosowne życzenie, otrzymują tytuł Sponsora ArtCrafter.org. Zarząd z ważnych powodów może odmówić nadania tytułu Sponsora ArtCrafter.org. W takim wypadku ArtCrafter.org zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
5. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty, dożywotni i jest niezbywalny.
§ 48.
1. ArtCrafter.org może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
2. ArtCrafter.org prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 49. Uchylono.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 50.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwali kowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. We wskazanym zakresie Zarząd w jednomyślnej uchwale może dokonać zmian statutu ArtCrafter.org;
a) podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
b) powoływania terenowych jednostek organizacyjnych, Klubów, oraz określenia w szczególności zasad organizacyjnych i zakresu ich działalności.
c) oraz zgodnie z treścią § 37 ust. 2 pkt 16
3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu ArtCrafter.org przez Walne Zebranie wymaga kwali kowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
statut do pobrania tutaj >>>