Wartości

WARTOŚCI ARTCTRAFTER.ORG

ArtCrafter.org jest organizacją skupiającą ludzi, którzy będąc odpowiedzialni społecznie, wspierają, a także dzielą się swoim doświadczeniem z młodymi twórcami, oraz projektantami, stylistami, designerami i architektami. Nadrzędną wartością ArtCrafter.org jest promowanie twórczości intelektualnej i materialnej jego Członków, oraz możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy, uczciwość, praca nad poszerzaniem wiedzy oraz horyzontów myślowych, a także wzajemne dopingowanie się w dalszym rozwoju zawodowym i osobistym. ArtCrafter.org to wspólny mianownik, fundament do inspiracji i współpracy z innymi.

KATALOG WARTOŚCI

Wspólnym mianownikiem ludzkich działań i zachowań w ramach ArtCrafter.org są wartości, których członkowie Stowarzyszenia zgodnie i bezwzględnie przestrzegają.

Uczciwość.

To jedna z fundamentalnych wartości ArtCrafter.org i jego członków, która ma znaczenie w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych. Przejawia się ona w każdym wspólnym czy indywidualnym działaniu Członków ArtCrafter.org (wypowiadaniu przez nich poglądów, wyrażaniu sądów, dzieleniu się wiedzą). Uczciwość dotyczy również działań podejmowanych przez ArtCrafter.org jako organizację i jej władze. Wszelkie przejawy nieuczciwości naruszające zaufanie powinno być eliminowane z życia ArtCrafter.org w sposób bezkompromisowy. Osoba będąca członkiem ArtCrafter.org powinna cechować uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym.

Wzajemność.

To spoina wiążąca Członków będąca jednocześnie istotą istnienia ArtCrafter.org. Ta wartość ma odzwierciedlenie we wzajemnym szacunku, komunikacji, życzliwości. Wzajemny szacunek przejawia się w empatii uczuć innych Członków podczas wzajemnej komunikacji. Wartość ta wypływa na integrację grupy oraz osób przystępujących do niej dobrowolnie. Pomaga budować zaufanie do ArtCrafter.org i jego członków. Wzajemność pozwala na poczucie przynależność do grupy oraz jest niezbędnym elementem w życiu zawodowym i towarzyskim tworzącym trwałe więzi oparte na zaufaniu. Przejawia się ona w wielu aspektach naszego działania. Kiedy jeden z Członków pomaga innemu Członkowi, może naturalnie oczekiwać, że otrzyma w rozsądnym zakresie pomoc od swojej koleżanki czy też kolegi. Bez wzajemności w kontaktach pomiędzy Członkami ArtCrafter.org nie ma mowy o budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, wymianie doświadczeń oraz wiedzy. Co istotne, wzajemności nie należy rozumieć jako relacji dwóch osób, lecz jako pewną walutę w banku możliwości, jakim jest ArtCrafter.org

Odpowiedzialność.

To wywiązywanie się ze zobowiązań składanych przez Członków, jak również przez organizację ArtCrafter.org. To świadomość i gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań. Odpowiedzialność świadczy o dojrzałości danej jednostki i organizacji. ArtCrafter.org i jego Członkowie powinni rozwijać się w celu rozszerzanie swojej odpowiedzialności w życiu prywatnym i zawodowym. Odpowiedzialność przejawia się również w kontaktach z innymi ludźmi – w odpowiedzialnej komunikacji i zachowaniach. Odpowiedzialność za swoje własne czyny i decyzje buduje zaufanie w kontaktach pomiędzy Członkami oraz pomiędzy ArtCrafter.org a otoczeniem. Jest istotnym elementem systemu wartości ArtCrafter.org. Każdy Członek ArtCrafter.org jest odpowiedzialny przed samym sobą oraz innymi Członkami ArtCrafter.org.

Chęć własnego rozwoju/ciągłego doskonalenia się.

ArtCrafter.org skupia ludzi, którzy są świadomi znaczenia wiedzy, doświadczenia, oraz potrzeby rozwoju własnej osoby. ArtCrafter.org w swych dążeniach stwarza możliwości aktywnego dzielenia się wiedzą i umiejętnościami poprzez wymianę doświadczeń. ArtCrafter.org daje niepowtarzalną możliwość wzajemnej inspiracji. Chęć doskonalenia się to wartość wyrażana poprzez aktywną postawę każdego z Członków ArtCrafter.org w poszukiwaniu wiedzy i dzielenia się wiedzą posiadaną. Wiedza i doświadczenie – ArtCrafter.org skupia ludzi, którzy, posiadają liczne talenty i możliwości oraz wysoko cenią znaczenie doświadczenia i wiedzy, gromadzonych przez innych ludzi. Nikt nie jest w stanie zgromadzić wiedzy pełnej i absolutnej, dlatego ArtCrafter.org skupia osoby, które wyróżniają się posiadaną wiedzą w swojej dziedzinie. Każdy Członek ArtCrafter.org wnosi do ArtCrafter.org oprócz swojej osobowości również wiedzę i doświadczenia, którymi gotów jest się dzielić z innymi. Celem ArtCrafter.org jest umożliwianie poszerzania wiedzy Członków ArtCrafter.org, jako nieodzownego elementu ich rozwoju i wzrostu. Wiedza Członków ArtCrafter.org nie skupia się jedynie na zasobach merytorycznych, ale również na czerpaniu z doświadczeń wielu pokoleń o różnych poglądach politycznych, wychowujących się w odmiennych kulturach, działających w różnych branżach. ArtCrafter.org jest organizacją neutralną, apolityczną, tolerancyjną. Dzięki swojej otwartości możliwe jest poznawanie różnych poglądów, i tym samym poszerzanie horyzontów. ArtCrafter.org wspiera rozwój wiedzy poprzez umożliwianie wymiany poglądów i doświadczenia.

Rzetelność.

To wysiłek włożony w pracę, o której z dumą można powiedzieć, że została dokładnie wykonana, w sposób autentyczny, odpowiadający wymogom. Tak działają Członkowie ArtCrafetr w relacjach między sobą i poza Stowarzyszeniem, zapracowując w ten sposób na opinię, że są sumienni i godni zaufania. Suma tego jednostkowo wypracowanego zaufania stanowi o solidności całej organizacji ArtCrafter.org. Rzetelność jest jedną z najwyżej cenionych cech Członków ArtCrefter.org.

Jakość.

W ciągle ewoluującym świecie nie sposób wyznaczyć jakości zadawalającej wszystkich. ArtCrafter.org podąża swoją drogą przemyślanych rozwiązań z rozsądną dbałością o szczegóły, uważając że miarą wysokiej jakości jest odpowiednio wysoko określona wartość użytkowa (projektów, usług, produktów). Każdy Członek naszej organizacji dążąc do spełnienia wymagań stawianych swojej pracy, jest wrażliwy na potrzeby ludzi i otaczającego świata czym przyczynia się do budowania tej niezmiernie ważnej dla nas wartości.

Dobre imię i pomyślność ArtCrafter.org

ArtCrafter.org jest wspólnym dobrem jego Członków, więc każdy z nas dba o jego rozwój i dobre imię. Należy pamiętać, że ArtCrafter.org jest postrzegana przez innych (w tym potencjalnych Członków) poprzez pryzmat zachowań i postaw każdego z Członków ArtCrafter.org. Dbanie o pomyślność ArtCrafter.org, a więc wszystkich jej Członków to postawa wyrażająca się pracą na jej rzecz, zaangażowaniem się w inicjatywy wewnętrzne, zarówno na kanwie stowarzyszeniowej, zawodowej jak i prywatnej. Ponadto, dbałość ta znajduje odbicie w cechach posiadanych przez ludzi zapraszanych przez Członków do ArtCrafter.org, jak również w opiece nad ich aklimatyzacją, jeśli już się w jej szeregach znajdą.