Wartości

WARTOŚCI ARTCTRAFTER.ORG
ArtCrafter.org jest organizacją skupiającą ludzi, którzy będąc odpowiedzialni społecznie,
wspierają, a także dzielą się swoim doświadczeniem z młodymi twórcami, oraz
projektantami, stylistami, designerami i architektami. Nadrzędną wartością ArtCrafter.org
jest promowanie twórczości intelektualnej i materialnej jego Członków, oraz możliwość
wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy, uczciwość, praca nad poszerzaniem wiedzy
oraz horyzontów myślowych, a także wzajemne dopingowanie się w dalszym rozwoju
zawodowym i osobistym. ArtCrafter.org to wspólny mianownik, fundament do inspiracji i
współpracy z innymi.

KATALOG WARTOŚCI
Wspólnym mianownikiem ludzkich działań i zachowań w ramach ArtCrafter.org są
wartości, których członkowie Stowarzyszenia zgodnie i bezwzględnie przestrzegają.

Uczciwość. To jedna z fundamentalnych wartości ArtCrafter.org i jego członków, która
ma znaczenie w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych. Przejawia się ona w każdym
wspólnym czy indywidualnym działaniu Członków ArtCrafter.org (wypowiadaniu przez
nich poglądów, wyrażaniu sądów, dzieleniu się wiedzą). Uczciwość dotyczy również
działań podejmowanych przez ArtCrafter.org jako organizację i jej władze. Wszelkie
przejawy nieuczciwości naruszające zaufanie powinno być eliminowane z życia
ArtCrafter.org w sposób bezkompromisowy. Osoba będąca członkiem ArtCrafter.org
powinna cechować uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym.

Wzajemność. To spoina wiążąca Członków będąca jednocześnie istotą istnienia
ArtCrafter.org. Ta wartość ma odzwierciedlenie we wzajemnym szacunku, komunikacji,
życzliwości. Wzajemny szacunek przejawia się w empatii uczuć innych Członków
podczas wzajemnej komunikacji. Wartość ta wypływa na integrację grupy oraz osób
przystępujących do niej dobrowolnie. Pomaga budować zaufanie do ArtCrafter.org i jego
członków. Wzajemność pozwala na poczucie przynależność do grupy oraz jest
niezbędnym elementem w życiu zawodowym i towarzyskim tworzącym trwałe więzi
oparte na zaufaniu. Przejawia się ona w wielu aspektach naszego działania. Kiedy jeden z
Członków pomaga innemu Członkowi, może naturalnie oczekiwać, że otrzyma w
rozsądnym zakresie pomoc od swojej koleżanki czy też kolegi. Bez wzajemności w
kontaktach pomiędzy Członkami ArtCrafter.org nie ma mowy o budowaniu długotrwałych
relacji opartych na zaufaniu, wymianie doświadczeń oraz wiedzy. Co istotne, wzajemności
nie należy rozumieć jako relacji dwóch osób, lecz jako pewną walutę w banku możliwości,
jakim jest ArtCrafter.org

Odpowiedzialność. To wywiązywanie się ze zobowiązań składanych przez Członków, jak
również przez organizację ArtCrafter.org. To świadomość i gotowość do ponoszenia
konsekwencji własnych decyzji i działań. Odpowiedzialność świadczy o dojrzałości danej
jednostki i organizacji. ArtCrafter.org i jego Członkowie powinni rozwijać się w celu
rozszerzanie swojej odpowiedzialności w życiu prywatnym i zawodowym.
Odpowiedzialność przejawia się również w kontaktach z innymi ludźmi – w
odpowiedzialnej komunikacji i zachowaniach. Odpowiedzialność za swoje własne czyny i
decyzje buduje zaufanie w kontaktach pomiędzy Członkami oraz pomiędzy ArtCrafter.org
a otoczeniem. Jest istotnym elementem systemu wartości ArtCrafter.org. Każdy Członek
ArtCrafter.org jest odpowiedzialny przed samym sobą oraz innymi Członkami
ArtCrafter.org.

Chęć własnego rozwoju/ciągłego doskonalenia się. ArtCrafter.org skupia ludzi, którzy
są świadomi znaczenia wiedzy, doświadczenia, oraz potrzeby rozwoju własnej osoby.
ArtCrafter.org w swych dążeniach stwarza możliwości aktywnego dzielenia się wiedzą
i umiejętnościami poprzez wymianę doświadczeń. ArtCrafter.org daje niepowtarzalną
możliwość wzajemnej inspiracji. Chęć doskonalenia się to wartość wyrażana poprzez
aktywną postawę każdego z Członków ArtCrafter.org w poszukiwaniu wiedzy i dzielenia
się wiedzą posiadaną.
Wiedza i doświadczenie – ArtCrafter.org skupia ludzi, którzy, posiadają liczne talenty i
możliwości oraz wysoko cenią znaczenie doświadczenia i wiedzy, gromadzonych przez
innych ludzi. Nikt nie jest w stanie zgromadzić wiedzy pełnej i absolutnej, dlatego
ArtCrafter.org skupia osoby, które wyróżniają się posiadaną wiedzą w swojej dziedzinie.
Każdy Członek ArtCrafter.org wnosi do ArtCrafter.org oprócz swojej osobowości również
wiedzę i doświadczenia, którymi gotów jest się dzielić z innymi. Celem ArtCrafter.org jest
umożliwianie poszerzania wiedzy Członków ArtCrafter.org, jako nieodzownego elementu
ich rozwoju i wzrostu. Wiedza Członków ArtCrafter.org nie skupia się jedynie na zasobach
merytorycznych, ale również na czerpaniu z doświadczeń wielu pokoleń o różnych
poglądach politycznych, wychowujących się w odmiennych kulturach, działających w
różnych branżach. ArtCrafter.org jest organizacją neutralną, apolityczną, tolerancyjną.
Dzięki swojej otwartości możliwe jest poznawanie różnych poglądów, i tym samym
poszerzanie horyzontów. ArtCrafter.org wspiera rozwój wiedzy poprzez umożliwianie
wymiany poglądów i doświadczenia.

Rzetelność. To wysiłek włożony w pracę, o której z dumą można powiedzieć, że została
dokładnie wykonana, w sposób autentyczny, odpowiadający wymogom. Tak działają
Członkowie ArtCrafetr w relacjach między sobą i poza Stowarzyszeniem, zapracowując w
ten sposób na opinię, że są sumienni i godni zaufania. Suma tego jednostkowo
wypracowanego zaufania stanowi o solidności całej organizacji ArtCrafter.org. Rzetelność
jest jedną z najwyżej cenionych cech Członków ArtCrefter.org.

Jakość. W ciągle ewoluującym świecie nie sposób wyznaczyć jakości zadawalającej
wszystkich. ArtCrafter.org podąża swoją drogą przemyślanych rozwiązań z rozsądną
dbałością o szczegóły, uważając że miarą wysokiej jakości jest odpowiednio wysoko
określona wartość użytkowa (projektów, usług, produktów). Każdy Członek naszej
organizacji dążąc do spełnienia wymagań stawianych swojej pracy, jest wrażliwy na
potrzeby ludzi i otaczającego świata czym przyczynia się do budowania tej niezmiernie
ważnej dla nas wartości.

 

Dobre imię i pomyślność ArtCrafter.org – ArtCrafter.org jest wspólnym dobrem jego
Członków, więc każdy z nas dba o jego rozwój i dobre imię. Należy pamiętać, że
ArtCrafter.org jest postrzegana przez innych (w tym potencjalnych Członków) poprzez
pryzmat zachowań i postaw każdego z Członków ArtCrafter.org. Dbanie o pomyślność
ArtCrafter.org, a więc wszystkich jej Członków to postawa wyrażająca się pracą na jej
rzecz, zaangażowaniem się w inicjatywy wewnętrzne, zarówno na kanwie
stowarzyszeniowej, zawodowej jak i prywatnej. Ponadto, dbałość ta znajduje odbicie w
cechach posiadanych przez ludzi zapraszanych przez Członków do ArtCrafter.org, jak
również w opiece nad ich aklimatyzacją, jeśli już się w jej szeregach znajdą.

Top