Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „ArtCrafterORG”

z dnia 19.07.2017 roku

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „ArtCrafterORG” dostępnego pod adresem http://www.artcrafter.org
 2. Regulamin stosuje się również do wszystkich serwisów (subdomeny) osadzonych w domenie artcrafter.org
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń (definicje pojęć):
  1. „Usługodawca” – Stowarzyszenie Młodych Twórców, oraz Projektantów, Stylistów, Designerów i Architektów – ArtCra er.org z siedzibą w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 12A lok.4, 31-589 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000686057; adres poczty elektronicznej- artcrafter@artcrafter.org
  2. „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę – informacyjno-społecznościowy serwis internetowy ArtCrtafterORG, którego celem jest:
   1. publikowanie informacji na temat szeroko pojętego designu, wzronictwa, projektowania
   2. promowanie twórczości projektowej, architektonicznej i rękodzielnictwa
   3. zapewnianie komunikacji pomiędzy osobami skupionymi wokół ArtCrafter
 4. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 5. „Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;
 6. „Użytkownik przeglądający” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;
 7. „Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika; za pośrednictwem konta, Użytkownik może korzystać z treści dostępnych po zalogowaniu.
 8. „Konto Wolontariusza” – Konto, którego aktywacja wymaga odrębnego zatwierdzenia przez Usługodawcę, w tym podpisania przez niego z Użytkownikiem – wolontariuszem umowy dotyczącej wolontariatu w ramach działalności ArtCrafter oraz odbycia przez Użytkownika – wolontariusza organizowanych przez Usługodawcę szkoleń w miejscu i czasie przez niego ustalonym;
 9. „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;
 10. „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
 11. „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
 12. „Moduł Wiadomości” – usługa polegająca na możliwości przesyłania sobie przez Użytkowników zarejestrowanych wiadomości oraz nawiązywania elektronicznych znajomości poprzez tworzenie powiązań pomiędzy Kontami;
 13. „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o ArtCrafter oraz o działalności Usługodawcy.
 14. “Profil” – usługa polegająca na umożliwieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi przedstawienie swojej osoby, oraz działalności w sposób określony przez Usługodawcę.

§2 Akceptacja Regulaminu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik przeglądający akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Użytkownik, który chce posiadać Konto, dodatkowo akceptuje Regulamin przy Rejestracji. Użytkownik zamawiający Newsletter dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.artcrafter.org/regulamin/

§3 Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
  2. posiadania adresu email,
  3. rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,
  4. włączonej obsługi „cookies”.
 2. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc (dokument programu Microsoft Word), .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy). .dwg (format modeli 3D), .3ds (format modeli 3D)

§4 Użytkownik

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami zarejestrowanymi tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem Konta Sympatyka i Wolontariusza.
 3. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

§5 Usługi

 1. Serwis świadczy usługi społecznościowo-informacyjne,
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §13, która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 4. Serwis świadczy następujące Usługi:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
  2. możliwość komentowania i polecania profili w całości i części
  3. platforma do prowadzenia konkursów
  4. usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,
  5. możliwości komentowania i polecania artykułów,
  6. możliwość przedstawiania Usługodawcy propozycji treści, w tym artykułów, do publikacji w Serwisie,
  7. prowadzenie systemu Kont,
  8. Moduł Wiadomości,
  9. możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów,
  10. Newsletter.
 5. Dostęp do niektórych działów może być ograniczony do Użytkowników określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych przez Usługodawcę kryteriów.

§ 8 Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy w ramach Konta (Profilu), propozycje artykułów lub propozycje wpisów jednocześnie:
  1. udziela Usługodawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Usługodawcy, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
   3. rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
  2. w zakresie licencji określonej w pkt. 1) udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,
  3. pozostawia Usługodawcy swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia autorstwa,
  4. oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 pkt 1) oraz 2), może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 5. W zakresie udostępniania treści pochodzących od Użytkowników w komentarzach do artykułów oraz w ocenach, Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego do ich przechowywania i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 6. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§9 Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

 1.  Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Usługodawcy treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny. Usługodawca odmawia publikacji a opublikowane treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji, że mogą one naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§10 Wiadomości od Usługodawcy

Użytkownik zarejestrowany lub zamawiający Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres lub poprzez Moduł Wiadomości, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

§11 Blokada Konta

Usługodawca ma prawo zablokować Konto (Profil) w przypadku, jeżeli Użytkownik:

 1.  podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 2. narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
 3. propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 4. nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.
 5. utracił członkostwo w Stowarzyszeniu Artcrafter

§12 Czas trwania umowy i jej zakończenie

 1.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bądź Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres artcrafter@artcrafter.org bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Usługodawcy.
 5. Wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta jest równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.
 6. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w §8 ust. 3 wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w §8 ust. 4.

§13 Zmiany regulaminu

 1.  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
 2. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres artcrafter@artcrafter.org bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).
 4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki, jak określono w §12 ust. 5 oraz 6

§14 Prawo i jurysdykcja właściwa

 1.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

§15 Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.07.2017 r.